10220 Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi

Kansainvälinen koulutus

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
14.05.2019 - 17.05.2019Kuopio15.01.2019 - 17.02.2019

Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi

Pelastusopisto hakee osallistujia kansainvälisen pelastustoiminnan peruskoulutukseen. Koulutuksen tavoitteena on löytää
eri alojen monipuolisia ammattilaisia kansainvälisen pelastustoiminnan tehtäviin. Koulutus järjestetään Kuopiossa 14.-17.5.2019.

Hae mukaan osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/E718D9F7F79DD62B  17.2.2019 mennessä.

Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tarjoaa perusteet kansainvälisestä pelastustoiminnasta ja on vaatimus
kansainvälisen pelastustoiminnan syventäviin koulutuksiin ja asiantuntijatehtäviin hakeutumiselle.

 

Kansainvälinen pelastustoiminta ja asiantuntijatehtävät

Kansainvälinen pelastustoiminta on valtiosopimuksiin ja lainsäädäntöön perustuvaa avun antamista ulkomaille ja sen
vastaanottamista Suomeen luonnon tai ihmisen aiheuttamien katastrofien tai onnettomuuksien jälkeen, jolloin maan omat
pelastusvalmiudet eivät riitä.

Suomi osallistuu kansainväliseen pelastustoimintaan Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen kautta sekä 
kahdenvälisten ja monenkeskisten valtioiden välisten sopimuksien puitteissa. Suomi voi sisäministeriön päätöksellä 
lähettää katastrofitilanteissa toisen valtion tai kansainvälisen järjestön pyynnöstä pelastus- ja avustusyksiköitä sekä pelastustoimen asiantuntija-apua ulkomaille. 

Suomen kansainvälisen pelastustoiminnan resursseja ovat USAR (Urban Search and Rescue) ja TAST (Technical Assistance and Support Team) -muodostelmat sekä yksittäiset asiantuntijat (esim. Eu:n pelastuspalvelumekanismi, International Humanitarian Partnership IHP).

Tehtäviä USAR-muodostelmassa ovat:

• USAR-muodostelman johtotehtävät (logistiikka, rakenneasiantuntijat, turvallisuus- ja operaatioasiantuntijat)
• USAR-pelastustehtävät (tekninen etsintä, rakenteiden läpäisy, tuenta, nostot ja siirrot, köysipelastus) 
• koiratoiminta eli rauniokoiran ohjaajat
• lääkintä (lääkärit ja sairaanhoitajat/ensihoitajat)
• leiriasiantuntijat
• tietotekniikka ja viestiyhteydet (ICT).

Tehtäviä TAST-tiimissä ovat: 

• leiriasiantuntijat
• tietotekniikka ja viestiyhteydet (ICT), tiedonhallinta (Information Management)
• lääkintä (lääkärit ja sairaanhoitajat/ensihoitajat).

Tehtäviä EU/IHP-asiantuntijoina ovat:

• tekniset asiantuntijat (esimerkiksi logistikot)
• arviointiasiantuntijat (esimerkiksi pelastustoiminnan-, riskienarvioinnin-, humanitaarisen avun- ja
  ympäristövaikutusten asiantuntijat (vesi- ja jätehuolto, kemikaalionnettomuudet, hydrologia))
• koordinointiasiantuntijat
• johtamisen asiantuntijat.

 

 
Kansainvälisen pelastustoiminnan kelpoisuusehdot

• hyvä englannin kielen taito; englanninkielinen Europass-ansioluettelo (CV) hakemuksen liitteeksi (pakollinen). 
  Muu kielitaito katsotaan eduksi (erityisesti ranska, espanja, arabia)
• ajokortti; minimivaatimus B-luokka
• tehtävään soveltuva hyvä fyysinen kunto ja terveys; todistus terveydentilasta vaaditaan koulutukseen valituilta
  pakollinen, omakustanteinen)
• USAR-pelastajatehtäviin vähintään kolme vuotta pelastustoimen työkokemusta
• Muut kuin USAR-pelastajatehtävät (esimerkiksi ICT, lääkintä, rakenneasiantuntija, koiraohjaaja, 
koordinaatioasiantuntijat) soveltuvaa alakohtaista työkokemusta vähintään viisi vuotta.

Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tarjoaa perusteet kansainvälisestä pelastustoiminnasta ja on vaatimus
jatkokoulutuksiin ja asiantuntijatehtäviin hakeutumiselle. Peruskurssilla tutustutaan kansainvälisen pelastustoiminnan eri 
osa-alueisiin kansainvälisellä, kansallisella ja henkilökohtaisella tasolla. Kurssin jälkeen asiantuntijan on osallistuttava
syventäviin koulutuksiin asiantuntijuutensa mukaisesti ollakseen käytettävissä kansainvälisiin tehtäviin. Pelastuslaitosten
henkilöstön osalta kansainvälisen pelastustoiminnan koulutus rinnastetaan muuhun Pelastusopiston täydennyskoulutukseen.

Kansainvälisen pelastustoiminnan valmius edellyttää henkilöstöltä sitoutumista toimintaan ja valmiutta olla käytettävissä
hälytysluontoisiin tehtäviin. Hakijan on suositeltavaa ennen koulutukseen hakeutumista keskustella käytettävyydestään
työnantajansa ja lähiomaistensa kanssa, johtuen hälytystilanteessa vaadittavasta nopeasta reagoinnista tehtävään.
Osallistuminen kansainvälisiin tehtäviin on aina vapaaehtoista. Tehtäviin valituille tehdään määräaikainen virkanimitys ja henkilöt
ovat taustavirastaan tai -tehtävästään ma. virka- tai työvapaalla.

 

Koulutus, majoitus ja ruokailut Pelastusopistolla ovat osallistujille maksuttomia. Koulutuksiin valittujen on suoritettava
itseopiskelujakso (noin 8 h) ennen lähiopetusjaksolle osallistumista.

 

Valintakriteerit

Pelastuslaitoksia pyydetään nimeämään 1 - 3 osallistujaa koulutukseen kelpoisuusehtojen mukaisesti. Pelastuslaitoksen
kansainvälisen pelastustoiminnan yhdyshenkilöitä pyydetään toimittamaan tieto laitoksen nimeämistä henkilöistä
Pelastusopistolle (cp@pelastusopisto.fi) hakuajan loppuun mennessä.

Pelastuslaitosten nimeämien henkilöiden on myös täytettävä oheisen linkin hakulomake hakuajan loppuun mennessä.

Muu kuin pelastuslaitosten henkilöstö hakeutuu koulutuksiin suoraan avoimen haun kautta.

Lisäksi:
• pelastustoimen ammatillinen tutkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus
• työkokemus
• kielitaito
• hakemuksessa ilmaistu motivaatio kansainvälisen pelastustoiminnan tehtäviin hakeutumiselle.

 

Kurssin kuvaus:

Kurssi tarjoaa perusteet kansainvälisestä pelastustoiminnasta ja on vaatimus USAR-, TAST- ja EU-asiantuntijatehtäviin 
hakeutumiselle. Peruskurssilla tutustutaan kansainvälisen pelastustoiminnan eri osa-alueisiin kansainvälisellä, kansallisella ja henkilökohtaisella tasolla. Kurssin jälkeen asiantuntijan on osallistuttava syventäviin koulutuksiin asiantuntijuutensa mukaisesti ollakseen käytettävissä kansainvälisiin tehtäviin.

Kurssi koostuu neljästä osiosta.

Osio 0 - itsenäinen opiskelu

 • International Humanitarian Rights Law
 • Humanitarian coordination
 • INSARAG-viitekehys
 • Safety and Security
 • Operaatioraportit.

Osio I - Johdatus kansainväliseen pelastustoimintaan

 • Suomen osallistuminen kansainväliseen pelastustoimintaan
 • Raskaan rauniopelastusmuodostelman, teknisen tuen tiimin ja asiantuntijoiden tehtävät.

Osio II - Kansainvälinen toimintaympäristö

 • Toiminnan viitekehykset 
 • Kansainvälinen toimintaympäristö ja toimijat
 • Cultural competencies
 • Soft skills

Osio III - Osana kansainvälistä pelastustoimintaa

 • Työnantajaperehdytys
 • Hälytysketju
 • Henkinen ja fyysinen hyvinvointi
 • Turvallisuus
 • Logistiikka
 • Media
 • Asiantuntijan urapolku.

Kurssin tavoitteet:

Osio 0 - itsenäinen opiskelu

Osallistuja

 • osaa määritellä eron kriisinhallintatehtävän ja pelastustehtävän välillä
 • osaa nimetä toimintaa säätelevät sopimukset ja tuntee niiden sisällön pääpiirteittäin
 • hahmottaa toiminnan viitekehyksen
 • tunnistaa turvallisuuteen liittyvät tekijät
 • perehtyy toimintaan liittyviin käsitteisiin.

Osio I - Johdatus kansainväliseen pelastustoimintaan 

Osallistuja

 • tunnistaa kurssin oppimistavoitteet
 • osaa määritellä kansainvälisen pelastustoiminnan toimijat kansallisella tasolla
 • osaa kuvata kansainväliseen pelastustoimintaan osallistumisen perusteet (arvomaailma)
 • tunnistaa, millaisia tehtäviä toimintaan liittyy.

Osio II - Kansainvälinen toimintaympäristö

Osallistuja

 • osaa kuvata kansainvälisen pelastustoiminnan toimintaympäristön ja toimijat 
 • osaa määritellä kansainvälisen pelastustoiminnan yhteistyörakenteet ja -organisaatiot
 • osaa kuvata EU:n civil protection -kapasiteetit
 • osaa nimetä toimintaa säätelevät lait ja standardit
 • ymmärtää HNS-toiminnan roolin
 • osallistujalla on valmius toimia kansainvälisessä ympäristössä.

Osio III - Osana kansainvälistä pelastustoimintaa

Osallistuja

 • osaa toimia yhteistyössä median kanssa
 • tunnistaa työnantajan asettamat velvoitteet ja oikeudet
 • osaa määritellä vastuut ja velvollisuudet sekä osallistumisen edellytykset 
 • osaa kuvata ja ehkäistä turvallisuusriskit
 • tunnistaa ja osaa ehkäistä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin riskitekijät 
 • tunnistaa asiantuntijan urapolun.

Opetusmenetelmät:

Itse- ja lähiopiskelu.

Kustannukset: 

Koulutus, majoitus ja ruokailut Pelastusopistolla ovat osallistujille maksuttomia.

Lisätiedot:

Ensisijaisesti osoitteesta cp@pelastusopisto.fi
tai koulutussuunnittelija Laura Hokkanen, p. 0295453536

Hakeminen:

Hakulomake: https://link.webropolsurveys.com/S/E718D9F7F79DD62BTakaisin | Tulosta sivu